Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Анализ на усвоените средства по програми и агенции на Общността за периода 2006-2007 г. Печат
Дирекция Управление на средствата от ЕС в Министерство на финансите извърши анализ наусвояемостта на средствата за програми и агенции на Общността, в които Република България участва.


Материалът в PDF формат

Списмо изх. № 91-00-761/14.12.2007 г., бе изискана информация от всички координатори за одобрени ифинансирани проекти по съответните програми за периода 2006 – 2007 г.

 

Програмите на Европейските общности представляват набор от действия с цел да се насърчисътрудничеството между страните-членки на Европейския съюз (ЕС) в различни области, свързани сполитиките на Европейската общност. Принципно, тези програми са замислени и предназначени застраните-членки на ЕС на базата на определените в Общия бюджет на съюза средства.

 

Необходимо условие за участие в тези инициативи на ЕС е ежегодното изплащане нафинансовата вноска за всяка програма, определена на база на конкретни финансови индикатори. Финансирането на вноските се поема частично от Националната програма ФАР и от националниябюджет. Разпределението на сумите за вноските по отделните програми е заложено в проектния фиш запрограми и агенции на Общността.

 

Предвид на това, че от 1.01.2007 г. България е държава-членка на Европейския съюз, страната нине е заплащала членски внос за последната година.

 

Членството предоставя нови възможности за участие на български фирми, местни власти, неправителствени организации, университети, научни институти, училища и граждани в европейскитепрограми. Европейските програми, които ще бъдат финансирани през периода 2007 - 2013 г. щенасърчават предимно въвеждане на иновации, повишаване на конкурентоспособността и на заетостта. Характерно за Общностните програми от ново поколение - 2007-2013 г. е, че се основават на редица отсъществуващите през 2000-2006 г. програми, но са фокусирани предимно върху посочените приоритети. В края на 2007 г., България приключи своето участие в някои програми на Общността, които приключихасвоята фаза на развитие, но през 2008 г., тя ще продължи участието си в тях, както и в някои новипрограми, като пълноправен член на ЕС. За пример можем да посочим следните нови програми:

 

Програма за учене през целия живот (Lifelong Learning Programme, LLP). Тя е наследник наевропейските програми “Сократ”, “Леонардо да Винчи”, “e-Learning”, “Европас” и “Еразмус Мундус”. Идеята на новата Програма за учене през целия живот е да обхване целия цикъл на обучение, отдетската градина до обучението на възрастни.

 

От началото на 2007 г., стартира и нова програма “Младежта в действие”, която ще обхванепериода до 2013 г. Тя надгражда опита на предходните програми „Младежта за Европа” (1989 – 1999), Европейската доброволческа служба и програма МЛАДЕЖ (2000 – 2006). Програмата „Младежта вдействие” благоприятства натрупването на знания и компетенции, с което допринася за неформалнотообразование с европейска насоченост на младите хора. Програмата ще способства за постигането нацелите, заложени в Лисабонската стратегия, Европейския младежки пакт, в рамката за европейскосътрудничество в младежката сфера.

 

В края на 2006 г., България приключи участието си по Програма „Действия на Общността занасърчаване на сътрудничеството между страните членки да се борят със социалната изолация, но участва в стартиралата през 2007 г., Програма на Общността „Прогрес 2007-2013”, коятообхваща 5 направления: 2002-2006”

• Заетост;
• Социално включване и закрила;
• Условия на труд;
• Антидискриминация;
• Равенство между половете.

Като държава-членка на ЕС България ще може да участва в Safer Internet plus (2005-2008) и без да е необходимо сключване на двустранни споразумения, поради което ЕКе прекратила изпълнението на предприетите от нейна страна вътрешни процедури по одобрение наМеморандумите за разбирателство. e-Content plus (2005-2008)

 

Страната ни продължава участието си във втората фаза на IDA (обмен на данни междуадминистрациите), като се присъединява към програмата IDABC.

 

Правителството одобри Меморандум за разбирателство между ЕО и България относно участиетони в Програмата IDABC – Взаимно предоставяне на паневропейски електронно-правителствени услуги запублични администрации, бизнес и граждани. С присъединяването си към IDABC, България има достъп дофондовете й за финансиране на проекти от общ интерес за страните-членки на ЕС и директен достъп доевропейските бази данни. Основната задача на IDABC е разработването и внедряването наинфраструктурни услуги, съгласно Европейските насоки за взаимодействие, за да бъде осигурен обменана информация и услуги.

 

За новия седемгодишен период възможности за участие на наши научни колективи ще има вследните програми на Общността:

Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие идемонстрационни дейности;
Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации;
Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите (КОСТ - 2007 – 2013 г. ).

Като пълноправен член на Европейския съюз, Република България е член на Европейския центърза мониторинг на наркотиците и наркоманиите, който е основен партньор в областта на информацията, касаеща наркотиците и наркоманиите в Европейския Съюз, а също така ще участва и в Многогодишнатапрограма на Общността за защита на потребителите 2007 – 2013 г., приета с Решение №1926/2006/ЕСна Парламента и Съвета от 18 декември 2006 г.

 

Нови програми в областта на справедливостта, свободата и сигурността:

Програма Превенция на наркотиците и информация (2007-2013)

Програмата представлява финансов инструмент за осъществяване на политиките на ЕС в областта насправедливостта, свободата и сигурността, а косвено и в областта на общественото здраве;

Програма Солидарност и управление на миграционните потоци (2007-2013)

Програмата има 4 специализирани фонда (Европейски бежански фонд; Фонд външни граници; Европейски фонд за интегриране на лица от трети страни; Европейски фонд за репатриране), коитофинансират дейността й. Тя има за цел да предостави адекватна подкрепа за създаването на зона насвобода, справедливост и сигурност, като предприема ефективни действия срещу трансграничнитепроблеми – незаконна имиграция, трафик на хора, тероризъм, организирана престъпност.

 

На база получена информация от всички координатори по съответните програми за периода 2006 – 2007 г. към момента Република България участва в 26 програми в т.ч. и подпрограми на Общността иедна агенция, ориентирани в различни тематични области.

1. Програми с най добра усвояемост:
• Леонардо да Винчи II 1 – програма в сферата на образованието и обучението. За 2006 г. страната ни е усвоила 4 107 501.5 евро при входна такса, възлизащана 3 947 000 евро;
• Интелигентна Енергия Европа 2003-2006 - Програма за подпомагане работатапо реализиране на основните цели на енергийната политика на Общността засигурност на енергийните доставки чрез рационално използване на енергията открайните потребители, развитие на вътрешен енергиен пазар и увеличаванедела на енергията от възобновяеми енергийни източници. За 2006 г. страната ние усвоила 736 000 евро при входна такса, възлизаща на 701 360 евро;
• Действия на Общността за насърчаване на сътрудничеството между странитечленки да се борят със социалната изолация (2002-2006) - За 2006 г., усвоямосттае 231 901.31 евро спрямо входната такса, възлизаща на 130 000 евро;
• Програма Медиа и Медиа + финансира дейности в сферата нафилмопроизводството и киноиндустрията. За 2006 г. усвоямостта по тазипрограма е 695 120 евро спрямо входната такса, възлизаща на 140 000 евро;
• Програма "Младеж" 2001-2006 - За 2006 г. усвоямостта по тази програма е 863 380 евро спрямо входната такса, възлизаща на 892 000евро;
• Програма за действие на Общността за насърчаване на активно европейскогражданство (гражданско участие). За 2006 г., усвоямостта по тази програма еевро спрямо входния билет, възлизащ на 90 000 евро; 379 379,03
• Програма за Механизъм на Европейската общност за Гражданска защита. Запериода от 01.12.2005 до 30.11.2006 г., усвоямостта по тази програма е 403 984 евро спрямо входния билет, възлизащ на 26 845,34 евро;

2. От друга страна се забелязва тенденция на отрицателно салдо при усвояване на средствата запрограми:

• Сократ II;
• “Програма за действие на Европейската общност за борба с дискриминацията” VP/2006/005
• Многогодишна програма на Европейския съюз в подкрепа на политиката за защита напотребителите за периода 2004 – 2007 г.

 

Програми ориентирани към съдържанието на информация в интернет пространството:

 

1 Информацията се отнася за размера на договорираните с бенефициентите средства, тъй катофинансовата година не е приключила.

2 Забележка: Изпълнението на проектите се наблюдава от ГД „Информационно общество имедии” на Европейската комисия. Националният координатор, в случая ДАИТС, има достъп само доинформацията за договорените бюджети на проектите. Затова е предоставена информация задоговорените средства в евро през съответната година, а не за реално усвоените.

3 Под усвоени средства е посочено съ-финансирането за българските участници в рамките напрограмата, като общата стойност на проектите, в които има участие на български организации и фирмие 20,2 млн. евро.

1. е-TEN 2005-2006 2 - За 2006 г. усвоямостта е 189 000 евро спрямо входнататакса, възлизаща на 85 000 евро;
2. е-Content и е-Safe 2005-2008 - В рамките на календарната 2006 г., порадикъсното получаване на поканите за присъединяване на България къмпрограмите Safer Internet plus (2005-2008) и e-Content plus (2005-2008) Меморандумите за разбирателство за участието на България не бяхаподписани. С писмо 2998/08.12.2006 г.на Мисията на Р.България към ЕО бяхмеуведомени, че с писмо № INFSO/E6/MT/bzD(2006) 746632 от 1 декември 2006 г. ЕК ни е информирала, че като държава-членка на ЕС България ще може даучаства в двете програми без да е необходимо сключване на двустранниспоразумения, поради което ЕК е прекратила изпълнението на предприетитеот нейна страна вътрешни процедури по одобрение на Меморандумите заразбирателство.

Програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003 – 2008). Запериода 2006-2007 Европейската комисия e одобрила общо 22 проекта, в които български организацииучастват като асоцииран партньор. За 2006 г. проектите са 5, а за 2007 г. – 17, от тях 2 проекта са врезервния списък.

 

„Интелигентна енергия Европа” (2003-2006) 3 – За 2006 г., усвоямостта е 736 000 спрямо входниябилет, възлизащ на 701 360 евро.

 

Програми, насочени към укрепване капацитета на страната в различни тематични области.

 

При тези програми не може да се отчете количествено усвояване на средства поради факта, чесъщите допринасят за обмен на добрите практики в ЕС в съответната област. Такива програми са:

• Митници 2007;
- Дейността на програмата е насочена предимно в сферата намитническата администрации за страните кандидатки и страните членки. Приоритети на програмата са борбата срещу финансовите злоупотреби инарушенията, засягащи сигурността и безопасността на европейскитеграждани. Тя стимулира мерки за опростяване и рационализиране намитническото законодателство и неговото прилагане, както и заподобряване организацията и оперативните резултати на митническияконтрол и насърчаване на тяхното стандартизиране. Програмата целиусъвършенстване на системите за информационните технологии.
• Фискалис 2003-2007
- Целта на програмата е подобряване на функционирането на данъчнитесистеми на Държавите членки чрез подобряване на сътрудничествотомежду правителствата и администрациите. Програмата е насочена къммерки за повишаване на административните процедури при събирането наданъците, обмена на информация и борба с данъчните измами.
• IDABC
- Инструмент на ЕО, насочен към създаването на единно информационнопространство за обмен на данни между администрациите настраните-членки на ЕС и страните–кандидатки при съответна степен насигурност, посредством разработването и използването на единнитехнически и програмни решения.
• Европейска агенция по околна среда
- Целта на Европейската агенция за околна среда е да подкрепяустойчивото развитие и да подпомага постигането на значително иизмеримо подобрение на околната среда в Европа чрез предоставянето нанавременна, целенасочена, подходяща и достоверна информация както налицата, определящи политиката в тази област, така и на обществеността.
 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign