Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Европейската комисия ни предупреди за доклада за ВЕИ Печат
В МИЕ е получено писмо от Европейската комисия във връзка с изискванията на Директива 2001/77/ЕО относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар.
Директивата изисква от държавите-членки да представят не по-късно от 27 октомври 2007 г. доклад, който включва анализ на постигнатия успех при осъществяването на националните цели.  В писмото се посочва, че ЕК не е получила доклада на България за производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/  и се дава срок от два месеца за получаването на доклада, съобщиха от пресцентъра на мнистерството на икономиката и енергетиката.
Съгласно чл. 3, ал. 3 от Директива 2001/77/ЕС на Европейския Парламент и Съвета от 27 септември 2001 г. за насърчаване производството на електроенергия от ВЕИ във вътрешния пазар на електроенергия, страните-членки трябва да публикуват от 27 Октомври 2003 г. насам и на всеки две години след това, доклади с анализ по напредъка на изпълнението на националните указателни цели, отчитащи специално климатичните фактори, които вероятно биха повлияли на постигането на тези цели, докладите да посочат и до каква степен предприетите мерки съответстват на националните задължения по промените в климата.
Докладът на българската страна е готов и ще бъде изпратен до 10 дни на Европейската комисия, заедно с информация за причините за закъснението. За целите на този доклад е необходимо събирането, обработването и анализирането на големи масиви от информация за: разполагаемите ресурси на ВЕИ, алтернативни енергийни източници /АЕИ/ и биогорива, възможния за използване технически потенциал, производителите на енергия от ВЕИ и АЕИ и на биогорива, инициирани и в етап на реализация проекти за оползотворяване на ВЕИ, АЕИ и производство на биогорива. За да бъде дадена точна, пълна и реална информацията  по напредъка на изпълнението на националните указателни цели беше необходимо набирането на данни за произведената електрическа енергия от ВЕИ. С цел разработването на необходимия анализ за нуждите на доклада,  бяха  необходими съответните  данни, които  Националния статистически институт   представи  през март т.г. 
 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign