Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Програма за конкурентноспособност и иновации (CIP) Печат
Програмата цели промоция на нови или вече приложени подходи за Еко Иновации в областта на управление на околната среда и екологичен дизайн на продукти, процеси и услуги; отстраняване на пречките за широко приложение на Еко Иновации; създаване на по-широк пазар за еко иновативни продукти и услуги; увеличаване на иновационния капацитет на МСП.


Дейности

По-чисти производствените процеси със специален акцент върху секторите със засилено влияние върху околната среда като строителство, хранително-вкусова промишленост и рециклиране на отпадъци;
Иновативни екологични продукти и услуги, вкл. иновативни подходи към еко дизайн на продукти и еко етикетиране;
Подпомагане на предприятия (особено МСП) в осъзнаване необходимостта от опазване на околната среда за своя бизнес, продукти и методи на управление;, иновативни подходи към екологични управленски системи и увеличаване на еко ефективността в следните области:

Рециклиране на материали
По-добри сортировъчни процеси и методи за отпадъчни материали, строителни/индустриални отпадъци, отпадъци от електрическо и електронно оборудяване, стари автомобили;
Иновационни продукти, използващи рециклирани материали или улесняващи рециклирането, отговарящи на международните норми и стандарти за продукти; модерни дизайнерски решения и висококачествени продукти;
Бизнес иновации, допринасящи за засилване на конкурентоспособността на рециклиращите индустрии, като например: нови пазарни структури за рециклирани продукти, вериги за доставка или хармонизирано производство, рециклиращи процеси;

Строителство
Иновационни строителни процеси или продукти, целящи рационално използване на природни ресурси и намалено влияние върху околната среда, устойчиви дизайнерски концепции или екологично чисти материали. Това касае продукти, направени от нетоксични, рециклируеми материали, посредством ефективни селективни техники; както и строителни елементи, базирани на възобновяеми ресурси и др.;
Екологично съобразени строителни услуги, подкрепящи употребата на материали от местни източници, на възобновяеми нетоксични, рециклируеми материали; оптимизация на системата, включваща редукция на отпадъците или генериране на възобновяема енергия на място;
Иновативни водни системи за строителството, включващи водоспестяване, употреба на мръсни води, събиране и употреба на дъждовна вода;

Храни и напитки
По-чисти и иновативни продукти, включващи методи за пакетиране, материали, процеси и услуги, целящи високо ефективни ресурси. Пълно използване на суровините в хранителния сектор, което допринася за увеличаване на ефективността и продуктивността на ресурсите, намаляване на био-разложимите отпадъци, и подпомагат прехода към био-базирана икономика;
По-чисти и иновативни продукти, процеси и услуги, целящи намаляване на отпадъците, и/или нарастване на рециклирането и възобновяването;
Подобрена ефективност при употребата на вода в процеси или подобрена еко-ефективност на управлението на водите;
Иновативни по-чисти продукти, процеси и услуги, свързани с консумацията на храни и напитки, насочени към редуциране на влиянието върху околната среда в области като етикетиране или логистични услуги (пакетиране, дистрибуция и продажби).

Бизнес, опазващ околната среда / Интелигентно пазаруване
Иновативни подходи към екологично съобразени системи за управление в нови области като енергийна ефективност, биоразнообразие, ефективност на ресурсите;
Промоция на Еко мениджмънт и одит (EMAS) в индустриални клъстери на МСП, използващи специфични клъстерни подходи. Тези подходи допринасят за намаляване на разходите за консултации и одит за МСП-участници и улесняват обмена на знания и опит между участниците, както и насърчават единната екологична политика в клъстера;
Насърчаване и приложение на модификации на спецификациите на продуктите и услугите, които намаляват влиянието върху околната среда, следвайки принципите на политиката за интегрирани продукти и базирани на подхода за жизнения цикъл на продуктите;
Приложение и промоция на екологичния критерий (базиран на Европейския Еко етикет) при вземане на решенията относно предлагането на продукта (екологично съобразени вериги на доставка; иновативни подходи за доставяне), базирани на наръчниците за Еко етикетиране и Екологични Публични Доставки, касаещи частния сектор.

Подходящи кандидати
Частни и публични юридически лица

Финансиране
40 % безвъзмездна помощ за големи предприятия;
50 % безвъзмездна помощ за средни предприятия;
60 % безвъзмездна помощ за малки предприятия;
50 % безвъзмездна помощ за всички други участници

Краен срок
11 септември 2008г.

Повече информация:
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm

 
< Предишен   Следващ >
Template
Template Template Template
Studentsdesign