Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
Документи Печат

Закон за енергетиката

 

Закон за енергийната ефективност

 

Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата

 

Устройствен Правилник на Агенцията за Енергийна Ефективност

 

Енергийна стратегия на Р България

 

Национална Програма по възобновяеми енергийни източници 2004 - 2014

 

Подходи за насърчаване на инвестиционната активност в енергетиката

Цени, утвърдени от ДКЕР

Наредба № 21 от 12.11.2004 г. за обследване на енергийна ефективност

Наредба № 19 от 12.11.2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност

Сертификат за енергийните характеристики на сграда

Постановление № 323 от 7.12.2004 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират от Агенция по енергийна ефективност за издаване на удостоверение за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност

Наредба № 20 от 12.11.2004 г. за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и получаване на информация

Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Правила, регламентиращи изискванията и процедурите за акредитиране на лицата по чл.16, ал.4 и чл.18, ал.1 от Закона за енергийната ефективност

 
Template
Template Template Template
Studentsdesign