Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Select Language

English

Енергия

Включване


Забравена парола
Стара Загора - новини
Template
За центъра Печат
Центърът за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е създаден към Търговско-промишлена палата – Стара Загора в отговор на нарастващата потребност от информация и консултации в областта на енергийната ефективност за малките и средни предприятия /МСП/.

 

ДЕЙНОСТ

Дейността на Центъра за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници ще подпомага предприятията за повишаване на тяхната конкурентоспособност, като им съдейства за прилагане на най-добрите критерии и стандарти, свързани с енергийната ефективност.

 

Центърът за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници:

 

 • Предоставя информационни и консултантски услуги по въпросите на енергийната ефективност.
 • Разработва проекти по енергийна ефективност за малки и средни предприятия и съответната техническа документация.
 • Оказва експертно съдействие за трансфер на технологии, знания и опит в областта на енергийната ефективност.
 • Оказва съдействие за осигуряване на средства за съфинансиране на проекти за енергийна ефективност от европейските програми и фондове за икономически и социално сближаване, както и други национални и чуждестранни програми, фондове, спонсори и институции.
 • Организира и провежда обучения и семинари по темите за енергийна ефективност.
 • Създава и поддържа информационни бази данни:
  - на нормативни документи, във връзка с въпросите за енергийна ефективност и и възобновяемите енергийни източници
  - на консултанти по енергийна ефективност
  - на източници за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност
 

 

Дейностите на Центъра за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници се извършват чрез обединяване и координиране усилията на експерти, организации, фирми и консултанти, работещи по проблемите на енергийната ефективност.

 

 

 

ОПОРНИ ТОЧКИ на дейността на Центъра за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници са:

 • Водещия световен, европейски и национален опит в областта на енергийната ефективност.

 • Осъзнатата необходимост от страна на българските фирми за повишаване на енергийната ефективност и покриване на високите европейски и световни критерии и стандарти.

 • Фундаменталните промени, свързани с реформите в българската икономика.

 
Template
Template Template Template
Studentsdesign