Цели

Намаляване на индустриалното замърсяване чрез насърчаване на екоиновациите в бизнеса

Устойчиво развитие на региона и утвърждаването му като добро място за живот, бизнес и туризъм

Подобряване на екологичната култура и поведение на бизнеса

Насърчаване на екоиновациите - инвестициите в екологични технологии, в екопродукти и екоуслуги

Основни дейности

Проучване състоянието на екоиновациите в региона – фирми, политики, инструменти за насърчаването им

Оценка за ефективността на екополитиките и инструментите, насърчаващи екоиновациите

Идентифициране и анализ на екологични проблеми в резултат от стопанска дейност в региона и генериране на предложения за решаването им чрез екоиновации

Идентифициране на добри национални и регионални практики

Обмен на опит и добри практики с ECREIN регионите

Разработване на пакет от предложения за насърчаване на екоиновациите, вкл. за разработване на нови проекти

 

Основен инструмент на участието на регион Стара Загора в мрежата ECREIN е Регионалната екоплатформа, в която ще участват представители на публичния сектор, бизнеса, научните среди, НПО и експерти.

 

b

Ecrein 2010